ہفتہ: تیسرا (24 مٔی تا 28 مٔی، ۲۰۲۱)

دن: بدھ

جماعت پریپ ، مضمون: اُردو، ہفتہ: تیسرا (24 مٔی تا 28 مٔی، ۲۰۲۱)، دن: بدھ

Week#3 (24th To 28th May, 2021)

Day: Tuesday

Class Prep, Subject: Math, Week#3 (24th To 28th May, 2021), Day: Tuesday

ہفتہ: دوسرا (17 مٔی تا 21 مٔی ، 2021) ۔

دن:بدھ

جماعت:پریپ ، مضون: اُردو،ہفتہ: دوسرا (17 مٔی تا 21 مٔی ، 2021) ۔ دن:بدھ

Week#2(17rd May to 21st May, 2021)

Day: Tuesaday

Class Prep, Subject: Math Week#2(17rd May to 21st May 2021), Day: Tuesday

Week#2(17rd May to 21st May, 2021)

Day: Monday

Class Prep, Subject: English Week#3(17rd May to 21th May, 2021), Day: Monday

WEEK #1(3rd May To 7th May, 2021 )

Day: Thursday

CLASS Prep, Subject: Science, WEEK #1(3rd May To 7th May, 2021 ) Day: Thursday

Week#1(3rd May To 7th May, 2021)

Day: Wednesday

جماعت: پریپ ، مضون: اُردو، ہفتہ: پہلا (۳ تا ۷ مٗی)۔ دن:بدھ

WEEK # 1 : 3rd May To 7th May, 2021

Day: Tuesday

Class: Prep, Subject: Math ,WEEK # 1( 3rd May To 7th May, 2021) Day: Tuesday

Week#1(3rd May To 7th May, 2021)

Day:Monday

CLASS PREP, SUBJECT : ENGLISH, WEEK#1(3rd May To 7th May, 2021) ,Day :Monday

جماعت پریپ۔ مضمون: اردوہفتہ: چو تھا(21 دسمبر تا 26 دسمبر، 2020)۔ دن: بدھ۔

CLASS:PREP, SUBJECT:MATH, WEEK#4(21th December To 26th December, 2020 )DAY: Tuesday

CLASS:PREP, SUBJECT:ENGLISH, WEEK#4(21th December To 26th December, 2020 )DAY: Monday

جماعت پریپ۔ مضمون: اردوہفتہ: تیسر۔(14 دسمبر تا 19 دسمبر، 2020)۔ دن :جمعہ

جماعت پریپ۔ مضمون: اردوہفتہ: تیسر۔(14 دسمبر تا 19 دسمبر، 2020)۔ دن: بدھ

CLASS PREP, SUBJECT: Math. WEEK#3 (14th December To 19th December, 2020), Day: Tuesday, TOPIC: Time

CLASS PREP, SUBJECT: ENGLISH. WEEK#3 (14th December To 19th December, 2020), Day: Monday

Class prep, Subject English, week #2(7th to 12th december )Day Monday

Class: Prep, Subject: Math, Week #2(7th December to 12th December)Day Tuesday

جماعت پریپ۔ مضمون: اردو۔ ہفتہ: دوسرا (7 دسمبر تا 12 دسمبر، 2020)۔ دن: بدھ

جماعت پریپ۔ مضمون: اردو

CLASS:PREP,SUBJECT:ENGLISH (READER)WEEK#2(7th December to 12th December)Day: Thursday

CLASS: PREP,SUBJECT:MATH,WEEK#1(30th NOVEMBER TO 4th DECEMBER)DAY:THURSDAY
Class: prep ,Subject:Urdu,Week#1(30th November to 4th December)
class: prep, subject:English,week#1